Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym działającym pod adresem www.koszule.sklep.pl, który jest prowadzony przez Sprzedawcę.
2. Słownik pojęć zastosowany w Regulaminie:
a) Sprzedawca - Justa Wójcik Sp. Jawna, z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Malborskiej 8, NIP 5732766230, REGON 
b) Klient - osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie
c) Sklep - Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.koszule.sklep.pl, prowadzony przez Sprzedawcę
d) Towar - rzeczy oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie
e) Cena - cena brutto Towar, umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca Kosztów dostawy. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT
f) Koszty dostawy - opłata za dostarczenie Towaru do Klienta
g) Zamówienie - zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie 
h) Rejestracja - czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych osobowych w celu założenia Konta klienta
i) Konto klienta - utworzone po Rejestracji, umożliwia dokonywanie Zamówień w Sklepie, daje dostęp do historii składanych Zamówień, umożliwia edycje danych
j) Płatność - zapłata należności za założone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez klienta przy składaniu Zamówienia
k) Koszyk - miejsce do którego Klient dodaje wybrane Towary
l) Dzień roboczy - jako dzień roboczy uznajemy dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolonych od pracy

II. Konto klienta

1. Aby założyć Konto klienta należy dokonać Rejestracji na stronie Sklepu.
2. Rejestracja Konta klienta jest bezpłatna. 
3. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe w celu utworzenia indywidualnego Konta klienta za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia. 
4. Po dokonaniu Rejestracji Klient otrzymuje na adres mailowy informację potwierdzającą Rejestrację zawierającą login oraz link, który poprzez kliknięcie potwierdzi Rejestrację Konta.
5. Posiadanie konta umożliwia: 
a) składanie zamówień
b) przeglądanie historii złożonych zamówień
c) edycje danych osobowych
d) dostęp do specjalnych akcji promocyjnych, przeznaczonych wyłącznie dla Klientów posiadających Konto klienta

III. Składanie zamówienia

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień są: 
a) Klienci posiadający zarejestrowane Konto klienta 
b) Klienci nie posiadający zarejestrowanego Konta klienta, dokonujący zakupów z pominięciem rejestracji Konta Klienta i logowania w Sklepie
2. Złożenie zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
3. Wiążąca Klienta oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia. 
4. Przy składaniu Zamówienia, Klient dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak między innymi rozmiar rozmiar, wzrost, ilość, sposób płatności czy rodzaj wysyłki.
5. Złożenie zamówienia odbywa się: 
a) w przypadku Konta klienta, po zalogowaniu na swoim koncie, przed lub po dodaniu Towaru do koszyka, zweryfikowaniu i potwierdzeniu opcji zamawianego Towaru oraz swoich danych, klikając przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamawiam"
b) w przypadku Klientów nie posiadających Konta klienta, po dodaniu Towarów do koszyka, podając swoje dane, niezbędne do realizacji Zamówienia, potwierdzeniu opcji zamawianego Towaru oraz swoich danych, klikając przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamawiam"
6. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zostanie dostarczone: 
a) dla Klientów posiadających Konto klienta, na wskazany przy rejestracji adres mailowy. 
b) dla Klientów nie posiadających Konta klienta, na wskazany przy składaniu Zamówienia adres mailowy. 
7. Klienci nie posiadający zarejestrowanego Konta klienta, są zobowiązani do potwierdzenia złożonego zamówienia w terminie do 24 godzin, od momentu złożenia Zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia w wymaganym terminie, zamówienie będzie anulowane. 

IV. Termin realizacji

1. W Sklepie przy każdym Towarze jest określony termin dostępności Towaru, może on wynosić: 
a) do 2 dni roboczych
b) do 12 dni roboczych 
2. Dokładny termin realizacji jest określony poprzez zmianę statusu Zamówienia przez Sprzedającego po przyjęcia Zamówienia do realizacji i może on brzmieć: 
a) zamówienie w realizacji do 2 dni roboczych
b) zamówienie w realizacji do 12 dni roboczych
c) wydłużony termin realizacji (okresowo do 20 dni roboczych)
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminy realizacji, informując wcześniej Klienta o zaistniałym fakcie, podając powód wydłużenia terminu realizacji. 
4. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia, Klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego Zamówienia oraz do otrzymania zwrotu wszystkich poniesionych kosztów. 

V. Płatność i dostawa 

1. W Sklepie są dostępne następujące metody Płatności, które każdy Klient może wybrać podczas składania Zamówienia: 
a) płatność przelewem
b) płatność poprzez system płatności PayU
c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym
d) płatność za pobraniem przy odbiorze paczki
2. W przypadku metody Płatności a i b, Towar może być wysłany tylko i wyłącznie po odnotowaniu wpłaty na koncie przez Sprzedawcę. 
3. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
4. Czas dostarczenia Zamówienia od momentu odebrania przez firmę kurierską nie powinien wynosić więcej niż 48 godzin
5. Podczas odbioru Towaru, klient zobowiązany jest sprawdzić czy paczka nie została uszkodzona podczas transportu. Brak wszelkich zastrzeżeń klient potwierdza odbiorem paczki. 

VI. Zwrot zakupionego towaru

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie wypełnionego formularza zwrotu - plik do pobrania tutaj - kliknij przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia formularza zwrotu zgodnie z procedurą opisaną w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE na stronie internetowej Sklepu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaję się za niezawartą. 
3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi klient. 
4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów: 
a) o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami 
5. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu formularza zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów.
6. Towar powinien być odesłany na adres: 
Justa Wójcik Sp. Jawna 
Sklep Internetowy - ZWROT TOWARU
ul. Krakowska 45
42-200 Częstochowa
7. Do zwracanego towaru powinien być dołączony:
a) dowód zakupu
b) wypełniony formularz zwrotu - plik do pobrania - kliknij
8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 

VII. Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do zgłoszenia Reklamacji. 
2. Reklamowany Towar powinien być odesłany na adres: 
Justa Wójcik Sp. Jawna 
Sklep Internetowy - REKLAMACJA
ul. Krakowska 45
42-200 Częstochowa
3. Do reklamowanego Towaru powinien być dołączony: 
a) dowód zakupu 
b) wypełniony formularz reklamacyjny - plik do pobrania - kliknij
4. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki. 
5. Zgłoszenie reklamacyjne odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE na stronie internetowej SKLEPU
6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 

VIII. Ochrona danych osobowych 

1. Klient dokonujący rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień. 
2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowanym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. 
3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. 

IX. Dane kontaktowe

1. We wszystkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: 
a) pocztą pod adresem
Justa Wójcik Sp. Jawna 
Sklep Internetowy
ul. Krakowska 45
42-200 Częstochowa 
b) telefonicznie pod numerami telefonu: 602 130 215, 34 362 85 64
c) za pośrednictwem faxu pod numerem: 34 362 85 64 
d) za pomocą adresu mailowego: info@koszule.sklep.pl

X. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postępowania Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Regulamin wchodzi w życie w chwili ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.